Pluriforme samenleving

Een pluriforme samenleving is een samenleving waarin veel culturen naast elkaar bestaan.

Cultuur

Cultuur zijn gemeenschappelijke waarden, normen, gewoonten, en andere aangeleerde kenmerken die voortkomen uit langdurig samenleven.

Cultuur heeft een aantal functies:

De dominante cultuur bestaat uit cultuurkenmerken die de meerderheid van de bevolking vertoont.

Soms is er een groep mensen die naar de meeste cultuurkenmerken van de dominante cultuur conformeren, maar op bepaalde cultuurkenmerken toch afwijken van de dominante cultuur. Dat noem je dan een subcultuur. De dominante cultuur en de subcultuur kunnen naast elkaar bestaan.

Een tegencultuur gaat juist helemaal tegen de dominante cultuur in, en wil die het liefst veranderen.

Cultuur verandert voortdurend, omdat onze opvattingen over de maatschappij veranderen. Onder invloed van subculturen en tegenculturen verandert de dominante cultuur ook.

Cultuurverschillen

Oorzaken

Cultuurverschillen worden vooral veroorzaakt door verschillen in referentiekader.

Dimensies

Machtsafstand

De machtsafstand gaat over hoeverre mensen de autoriteit van een meerdere accepteren. Denk aan de machtsverhoudingen tussen:

In een cultuur met een grote machtsafstand zijn bijv. gehoorzaamheid en respect belangrijke waarden, en in een cultuur met een kleine machtsafstand assertiviteit en gelijkwaardigheid. Nederland heeft een relatief kleine machtsafstand.

Individualisme vs collectivisme

In een individualistische samenleving zijn persoonlijke vrijheid en zelfontplooing belangrijke waarden. In een collectivistische samenleving ligt de nadruk meer op de gemeenschap: loyaliteit en familie-eer wegen zwaarder.

Masculiniteit vs feminiteit

Dit gaat over de rolverdeling tussen mannen en vrouwen. In een masculine samenleving wordt verwacht dat de mannen dominant en werk-gefocusst zijn en vrouwen bescheiden en familie-gericht. In een feminiene samenleving zijn mannen en vrouwen gelijkwaardiger.

Daarnaast gaat het ook over de omgang tussen mensen. In een feminieme samenleving zijn mensen zorgzamer en leven zich meer in in anderen.

Onzekerheidsvermijding

Als mensen onzeker over de toekomst zijn hebben ze meer behoefte aan (informele en formele) regels. Ook worden er in een samenleving met een hoge risicovermijding meer dingen verzekerd en is er meer structuur (door de regels).

Korte- vs langetermijngericht

In een toekomstgerichte samenleving zal men verder vooruit plannen en wordt meer gespaard. Een belangrijke waarde is dan geduld. In een kortetermijngerichte gebeurt dat niet.

Hedonisme vs soberheid

Hedonisme gaat over plezier ervaren in het leven. Vrijheid, plezier en genieten zijn belangrijk.

Soberheid gaat juist meer over zelfcontrole. Het leven is hard en kut. Doe je werk (het mag niet leuk zijn!) en je plicht. Houd je in!

Oordelen

Je kan vanuit een aantal perspectieven over andere culturen nadenken:

Socialisatie

Socialisatie is een fancy woord voor cultuuroverdracht. Socialisatie vindt plaats in socialiserende instituties, zoals je gezin, school, sportclub, werk, vriendengroep, media en de overheid. Al die groepen hebben hun eigen normen en waarden die worden overgedragen.

Cultuurverandering gaat ook via socialisatie.

Socialisatie gaat op twee manieren:

Socialisatie werkt dankzij sociale controle: het stimuleren of dwingen van anderen om zich aan de geldende normen en waarden te houden. Vaak werkt dit door middel van sancties:

  Formeel Informeel
Positief Een diploma krijgen Een compliment krijgen
Negatief Een boete krijgen Aangesproken worden op iets dat niet kan

Het doel van socialisatie is internalisatie: het eigen maken van de normen en waarden, en je ernaar gedragen.

Identiteit

Door socialisatie ontwikkel je een zelfbeeld, je persoonlijke identeit. Je sociale identiteit is het deel daarvan dat is afgeleid van de groepen en culturen waarmee je je verbonden voelt.

Je identiteit is een optelling van aangeboren eigenschappen en aangeleerd gedrag die samen voor iedereen een unieke persoonlijkheid vormen.

Wij-zijdenken

Mensen horen graag bij een groep. Een groep bestaat altijd uit wie er wel bij hoort (de ingroup) en wie er niet bijhoort (de outgroup). De ingroup heeft een positief zelfbeeld en versterk eenheid door zich af te zetten van de outgroup, vaak dmv. stereotypen en vooroordelen.

Vooroordelen

Vooroordelen hebben we omdat ons brein automatisch de wereld categoriseert. Dat indelen in hokjes gaat op basis van steorotypen–een overdreven vaststaand beeld van een groep–die je tijdens het socialisatieproces en via de media meekrijgt. Een vooroordeel is dus het automatisch categoriseren van mensen op basis van stereotypen voordat je ze daadwerkelijk leert kennen.

Vooroordelen kunnen leiden tot discriminatie, het ongelijk behandelen van mensen, op bijvoorbeeld huidskleur, leeftijd, afkomst, geloof, geaardheid of handicap. Dit kan onbewust (niet express, zonder dat je het door hebt) of bewust (met opzet).

Rascisme

Rascisme is het indelen en discrimineren van mensen op basis van “ras” (ookal bestaan mensenrassen biologisch en genetisch gezien helemaal niet).

Institutioneel rascisme is rascisme dat is vastgelegd in formele regels en procedures, of gewoontes, ongeschreven regels of tradities. Het is niet incidenteel of door bewust handelen van een individu, maar structureel. Een voorbeeld is etnisch profileren van de politie.

Xenofobie

Xenofobie is angt voor vreemden, gekenmerkd door vijandig en haatdragend gedrag tegenover mensen die niet tot eigen etnische groep behoren. Dit komt voor als mensen zich door een andere groep bedreigd voelen in hun identiteit.

Polarisatie

Polarisatie is wanneer twee groepen steeds meer tegenover elkaar komen te staan.

Om social media zie je meestal alleen de uitspraken van de extremen. Het stille midden heeft namelijk meestal niet zo’n uitgesproken mening, twijfelt nog of heeft een meer genuanceerde mening. (En is drama goed voor engagement en de algoritmes van platforms schuiven dus polariserende content naar voren.)

Hoe meer gepolariseerd een onderwerp is, hoe moeilijk het gesprek is. Beide polen werken als echo-chambers waarin mensen alleen hun eigen mening bevestigd horen; in hun beleving is hun mening de enige waarheid.

Soms is polarisatie goed. Bijvoorbeeld om maatschappelijke verandering te beginnen of om tegengestelde belangen duidelijk te maken. (Persoonlijk vindt ik dit de grootste bullshit die ik ooit gehoord heb, maar ok.)

Gevolgen

Discriminatie, bedoeld of onbedoeld, zorgt voor een grotere sociale ongelijkheid en houdt die in staat. Ook zorgt het voor slachtoffers voor psychische klachten, een negatief zelfbeeld en haatgevoelens tegenover de discriminerende groep.

Er zijn (als outgroup) een aantal mogelijke reacties:

Inclusieve samenleving

Wij-zij denken is dus slecht voor de samenleving, maar het zorgt ook voor verbinding in de ingroup. Er is discussie of dit op het niveau van de samenleving kan worden benut.

We moeten in ieder geval van de negatieve kant van wij-zij denken af en een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen onvoorwaardelijk bijhoort, creeëren.

Dilemma van eenheid

Voor een goede samenleving moeten mensen voelen dat ze bij elkaar horen. Die eenheid noem je sociale cohesie, en is essentieel voor het functioneren van de maatschappij. Maar:

Het is dus belangrijk hier een balans in te vinden.

Migratie

In de vorige eeuw waren dit de grootste bronnen van immigratie in Nederland:

Factoren om te migreren kan je op twee manieren indelen. Ten eerste of de factor in het land van herkomst ligt of in Nederland:

Ten tweede de reden waarom je migreert:

Nederland moet zich houden aan internationale verdragen, maar daarbinnen voeren ze een restrictief toelatingsbeleid, immigratie beperken.

Je hebt een aantal soorten migranten:

Als je niet wordt toegelaten heb je 28 dagen om Nederland te verlaten. Als je toch in Nederland blijft zonder verblijfsvergunning behoor je tot de illegalen. Soms is het ook zo dat het land van herkomst de migranten ook weigert.

Vluchtelingenopvang in Europa

Opvang van vluchtelingen, vooral irreguliere migratie (migratie zonder geldige reisdocumenten), is niet alleen in Nederland een probleem, maar ook in de EU. Vluchtelingen zijn erg ongelijk verdeeld door:

Dat komt deels omdat het onderwerp erg gepolariseerd is. Er zijn een aantal perspectieven:

  Meer migratie Minder migratie
Moreel Het is onze plicht te zorgen voor mensen in nood. Grenzeloze opvang gaat ten kosten van welzijn van eigen bevolking.
Belangen Vluchtelingen zijn nodig als arbeidskrachten. Vluchtelingen zorgen voor grotere druk op voorzieningen, zoals woningen, onderwijs en zorg.
Onmacht We kunnen de buitengrenzen toch niet sluiten, mensen komen toch. Grenzen controlleren kan wel als er meer moeite wordt gedaan.
Recht We zijn verplicht door internationale verdragen. Internationale verdragen worden al willekeurig toegepast, Ze kunnen ons toch niet dwingen. Desnoods veranderen we de wet of stappen we uit het verdrag

Er gebeuren bij de Europese grenzen ook veel pushbacks: het terugduwen van bootjes en uitzetten van mensen. Dit is illegaal (omdat vluchtelingen recht op het aanvragen van asiel hebben) en onethisch.

TODO: invullen!!

Integratie

Als mensen in Nederland immigreren ontstaat de vraag hoe mensen zich aan elkaar moeten aanpassen.

Bij integratie is het wel zo dat de groep die immigreert zich moet aanpassen aan de taal en de (grond)wetten moet respecteren.

In Nederland stimuleren we integratie vanuit het ideaal van de open samenleving:

Door integratie veranderd dus zowel de dominante (Nederlandse) cultuur en de cultuur van de migranten. Daarop zijn drie reacties, die vaak door elkaar voorkomen:

Migratie gaat gepaard met gevoelens van vervreemding en verlies voor beide groepen. Meestal worden conflicten via de rechtsorde opgelost, maar soms is er ook radicalisering: het gedachtegoed en gedrag van een groep wordt steeds extremer en gaat tegen de normen en waarden van de rechtsstaat in.

Verandering in Nederland

Vroeger

Nu