Atoombouw

Metaal Zout Moleculaire stof
Alleen metaalatomen Metaalatomen en niet-
metaalatomen
Alleen (verschillende soorten)
niet-metaalatomen
Vast bij kamertemperatuur
(behalve kwik (Hg))
Vast bij kamertemperatuur Kan bij kamertemperatuur
elke fase hebben (maar gassen en
vloeistoffen zijn bijna altijd moleculair,
behalve kwik dan)
Geleiden elektriciteit en
warmte
Geleid alleen in de
vloeibare fase (of opgelost (aq))
Geleid nooit, behalve koolstof (C(s))
-> denk aan grafiet in een potlood
Metaalrooster
  • Vrije elektronen
  • Metaalbindingen
Sterkere binding => hogersmeltpunt
(kwik heeft een zwakke binding)
Ionenrooster
  • Ionbindingen
  • Zwakker dan metaalbinding
Molecuulrooster:
Meerdere verschillende atomen die
samen een molecuul vormen

Atoomrooster:
Meerdere dezelfde atomen in een rooster

Beide soorten roosters worden bij elkaar gehouden
door atoombindingen of covalente bindingen (tussen de atomen in een
molecuul).

Tussen de moleculen bevinden zich ook nog bindingen:
Van der Waalsbindingen.
Glanzend

Als de vanderwaalsverbinding wordt verbroken spreek je van een faseovergang. Als de atoombinding in een molecuul wordt verbroken onstaan er nieuwe atomen en spreek je van een chemische reactie.

Alleen Au, Ag en Pt komen normaal in de natuur voor, de andere metalen reageren (roest).

Een stof die wel gebruikt maar niet verbruikt wordt in een reactie (een soort hulpmiddel) noem je een katalysator.

Covalentie = regels voor het vormen van moleculen Valentie = lading Ethanol = C₂H₆O

Niet de handelingen die geen stof zijn vergeten boven de pijl te schrijven!

Ladingen van metaalatomen

Valentie Atomen
1+ K, Na, Ag
2+ de rest
2+/3+ Fe
3+ Al

En alle stoffen er boven of onder! Stoffen in het periodieksysteem die in een kolom staan lijken chemisch op elkaar.

Onstabiele isotopen

In beide gevallen zal het atoom uit elkaar vallen. Je kan de stabiele isotopen in Binas 25A vinden.

Speciale groepen in het periodiek systeem

Toetsopbouw

Als er geen witregel tussen vragen zit heb je het antwoord of de oplossing van de vorige vraag nodig.

Alleen K,L,M-schillen tekenen als er naar gevraagd wordt (model van Bohr ofzo). Gebruik de 2,8,8,18 elektronenconfiguratie voor de schillen.